وبینارهای شبانه رایگان

هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 به صورت زنده وبینارهای رایگان رو داریم، شما هم میتونید در این وبینارها شرکت نماید

وبینارجلسه #413-تاریخ 99/08/05

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-خودرو-خساپا-فولاد-زشگزا-فملی-آبادا-ذوب-غزر-خموتور-پکرمان-وغدیر-دارایکم-های وب-مادیرا-خپارس-شپنا-فخوز.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #412-تاریخ 99/08/03

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص غذایی-خودرو-کبافق-خمحرکه-وسپهر-کدما-پترول-ثعمرا-خگستر-وبملت-فملی-وصنعت-فولاد-شبندر-فایرا-کاوه.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #411-تاریخ 99/07/30

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فلزات اساسی-شاخص فرآورده نفتی-شاخص انبوه سازی-خساپا-حکشتی-دارایکم-فولاد.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #410-تاریخ 99/07/28

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-غشصفا-ورنا-چکاپا-دارایکم-فولاد-شاراک-بورس-غگل-ومعلم-بمیلا-شپنا-حتوکا-وسپهر-ولیز-حفاری-مادیرا-غشهداب-سیتا-وغدیر-خپارس-آریا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #409-تاریخ 99/07/27

شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وبملت-ثشاهد-خاذین-سبزوا-ولیز-وتجارت-وبیمه-دابور-وبصادر-آبادا-فملی-دارایکم-شستا-شتران-خودرو.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #408-تاریخ 99/07/23

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص فلزات اساسی.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #407-تاریخ 99/07/21

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-بورس-خساپا-دفارا-دی-ثبهساز-کگل-درهآور-وبملت-بجهرم-شگویا-ونیرو-ذوب-وخارزم-ثمسکن-شاراک.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #406-تاریخ 99/07/20

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-بورس-خساپا-دفازا-دی-ثبهساز-کگل-درهآور-وبملت-بجهرم-شگویا-ونیرو-ذوب-وخارزم-ثمسکن-شاراک.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #405-تاریخ 99/07/19

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-دارایکم-شلرد-سیتا-شاخص بانکی-ثامید-خساپا-فولاد-زشگزا-فملی-صبا-غنوش-نوری-خاذین.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #404-تاریخ 99/07/14

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-گشان-فولاد-شاخص غذایی-سیتا-غگل-سبجنو-مادیرا-ساوه-شکلر-زاگرس-غپینو-شبندر-شغدیر-غنوش-ولیز-خفنر.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #403-تاریخ 99/07/13

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وخارزم-دارایکم-کرازی-خپارس-برکت-فاسمین-سپ-ایران خودرو-شکربن-سمگا-خگستر-فارس.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #402-تاریخ 99/07/12

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-مرقام-غپآذر-دابور-ثبهساز-خمحور-صبا-شپنا-فرابورس-دالبر-غزر-ثمسکن-فملی-پترول-فولاد-وتجارت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #401-تاریخ 99/07/09

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص سیمان-نوری-شبندر-زکوثر-سیتا-شاخص انبوه سازی-تاپیکو-فملی-وآوا-خصدرا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #400-تاریخ 99/07/07

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وتجارت-فملی-غصینو-کساوه-آبادا-وبملت-دتولید-غنوش-دی-غپینو-سرو-شبندر-غشهداب-فرابورس-خگستر-مرقام-حتوکا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #399-تاریخ 99/07/06

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وبملت-شتران-پترول-کالا-ولیز-کرازی-فملی-غگل-نوری-فولاد-شگویا-خودرو-ذوب-وتجارت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #398-تاریخ 99/07/05

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-دارایکم-سیتا-چکاپا-وهور-شلعاب-پارسیان-ورنا-وپارس-ومهان-دانا-حخزر-پارسان-زکوثر-سلار-درهآور-خمحرکه-فملی-شپنا-خساپا-خپارس-غنوش-غگل-زفکا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #397-تاریخ 99/07/02

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانک-شاخص خودرو-شاخص دارو-شاخص پالایشی-شاخص قند شکر-سیتا-شاخص غذایی-وملل-شتران-ذوب.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #396-تاریخ 99/06/31

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-نوری-ذوب-سرود-حتوكا-دپارس-فملی-فخوز-درهآور-پترول-چکارن-غگل-شکلر-فایرا-خساپا-غنوش.
معاملگر: بنیامین فغانی