وبینارهای شبانه رایگان

هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 به صورت زنده وبینارهای رایگان رو داریم، شما هم میتونید در این وبینارها شرکت نماید

وبینارجلسه #374-تاریخ 99/05/20

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شبندر-فملی-نوری-سمگا-ساوه-شبهرن-شگویا-ثاخت-خصدرا-وگستر-فولاد-خودرو-فرابورس-دی-خودکفا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #373-تاریخ 99/05/19

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-خپارس-خزر-حفاری-وبانک-ختور-خمحرکه-خکاوه-وساپا-غسالم-غپونه-رنیک-بترانس-خگستر-چکاپا-مادیرا-خزامیا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #372-تاریخ 99/05/15

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وتجارت-خودرو-بموتو-غنوش-ثفارس-ونوین-دفارا-فولاد-شبندر-ثاخت-شستا-غشهداب-فرآور-شغدیر-نوری.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #371-تاریخ 99/05/13

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-کفرا-شپنا-ستران-وغدیر-وملل-شبندر-فاهواز-سمگا-دپارس-وتوس-مادیرا-ختوقا-رانفور-کترام-بهپاک-خمحرکه-غگل-تملت-دماوند-غنوش-ذوب-خودرو-وتجارت-ولیز-لوتوس.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #370-تاریخ 99/05/12

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ختور-کماسه-فملی-فارس-وپارس-شبریز-غسالم-ونوین-حفاری-حکشتی-کروی-درهآور-وسدید-آبین-وملل-خساپا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #369-تاریخ 99/05/11

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وتجارت-خودرو-بموتو-غنوش-ثفارس-ونوین-دفارا-فولاد-شبندر-ثاخت-شستا-غشهداب-فرآور-شغدیر-نوری.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #368-تاریخ 99/05/08

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودر-شاخص دارو-شاخص غذایی-شاخص نفتی-غپآذر-فملی-فرابورس-شفارس-ساوه-ریشمک-نوری-درهآور-آبین-ولیز-شبندر‌.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #367-تاریخ 99/05/06

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-حکشتی-وپارس-فولاد-شگویا-بکهنوج-خمحرکه-حفاری-غپونه-حتوکا-خمهر-وتجارت-کفرا-درهآور-ونفت-ساوه-شستا-خوساز-دابور.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #366-تاریخ 99/05/05

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-مرقام-دارایکم-فولای-کاوه-بموتو-ومعادن-سبجنو-حفاری-تاپیکو-زمگسا-غنوش-بورس-دامین-ثقزوی-رانفور-وملل-صبا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #365-تاریخ 99/05/04

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-افق کوروش-شاخص غذایی-مرقام-وملی-فولاد-غگرجی-خمحرکه-ولیز-شلرد-وساخت-خاهن-ختوقا-کترام-کالا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #364-تاریخ 99/05/01

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات اساسی-شاخص قندوشکر-شاخص سیمان-پارسیان-بکهنوج-چافست-البرز-ولیز-شلعاب.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #363-تاریخ 99/04/30

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-خپارس-شلعاب-خزر-فولاد-بجهرم-جم پیلن-پترول-وخارزم-کسرام-سبجنو-حپارسا-سمازن-دی-غالبر-تکمبا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #362-تاریخ 99/04/29

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ثمسکن-ثفارس-شلعاب-وملی-اوان-شاراک-غپونه-ختوقا-غگلستا-خشرق-وتجارت-خمحرکه-ولیز-شستا-شغدیر-وبهمن.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #361-تاریخ 99/04/28

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شگویا-مبین-غشصفا-وخارزم-شفارس-دزهراوی-ونوین-غپآذر-کحافظ-فولاد-ورنا-ودی-غچین-درهآور-فاسمین-دارایکم-سایپا-ولیز.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #360-تاریخ 99/04/25

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص سیمان-شپنا-رانفور-ساوه-شاخص غذایی.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #359-تاریخ 99/04/23

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-غشصفا-فملی-کماسه-سامان-کفرا-ونفت-فاراک-کگل-زکشت-چافست-شستا-وصنعت-وخارزم.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #358-تاریخ 99/04/22

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-فولاد-شاراک-شفن-وتوس-وتجارت-غشهداب-آپ-حپارسا-ولساپا.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #357-تاریخ 99/04/21

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ثنوسا-غپآذر-رانفور-غشصفا-مبین-وبصادر-خمهر-دفارا-زشریف-حتوکا-سمگا-ذوب-مادیرا-ولیز-فاذر-غگل-ثفارس-چکارن.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #356-تاریخ 99/04/18

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص دارو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص غذایی-وملی-وسینا-زکوثر-شفارس-ستران.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #355-تاریخ 99/04/16

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-غشصفا-چکاپا-ثنوسا-وبصادر-رانفور-ثنور-قشکر-تنوین-دفرا-کساپا-تپمپی-نوری.

معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #354-تاریخ 99/04/15

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-داوه-سخواف-توریل-درهاور-زاگرس-ذوب-غشهداب-قثابت-ثقزوی-کلوند-ولیز.
معاملگر: بنیامین فغانی