نمونه کار های آکادمی تاجر بورس

تمامی مواردی که مشاهده میکنید بر اساس پرایس اکشن گرفته شده و از هیچ گونه اندیکاتوری یا ابزار پیشگویی استفاده نشده است

نوسانگیری زنده در آکادمی تاجر بورس

⚠️نوسان گیری در نماد فولاد بدون خواب سرمایه
تاریخ 26-03-98
ازمنفی 1.50تا مثبت 4.25
✅سود خالص 4 درصد در حدود 45 دقیقه
معاملگر : بنیامین فغانی

⚠️نوسان گیری در سهم کوثر بدون خواب سرمایه
تاریخ 20-03-98
ازمنفی 1.50تا مثبت 5….

✅سود خالص 5 درصد در حدود 60 دقیقه
معاملگر : بنیامین فغانی

⚠️نوسان گیری در نماد وغدیر بدون خواب سرمایه .
⚠️تاریخ 04-04-98
نوسانگیری 3 درصدی

🔰معاملگر »بنیامین فغانی

نماد فلوله
درصد سود کسب شده 23% در 9 روز کاری

نماد حتوکا
درصد سود کسب شده 100% در 22 روز کاری

نماد قشکر
درصد سود شده 114% در 15 روز کاری

نماد قشرین
درصد سود کسب شده 40% در 13 روز کاری

نماد آپ
درصد سود کسب شده 12% در 13 روز کاری

نماد های وب
درصد سود کسب شده 14% در 15 رزو کاری 

نمادهای داخلی نوسانی

نماد تکنار
درصد سود کسب شده 19% در 5 روز کاری

نماد ذوب
درصد سود کسب شده 20% در 8 روز کاری

نماد خزر
درصد سود شده 15% در 6 روز کاری