وبینارهای شبانه رایگان

هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 به صورت زنده وبینارهای رایگان رو داریم، شما هم میتونید در این وبینارها شرکت نمایید

وبینارجلسه #551-تاریخ 00/04/28

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص شیمیایی-شاخص سیمان-نسبت شاخص به دلار.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #550-تاریخ 00/04/27

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ثبهساز-غکوروش-سیتا-ومدیر-برکت-مداران-خساپا-ومعلم-لپارس-وآینده-وبملت-دلقما-خگستر.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #549-تاریخ 00/04/26

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شستا-بجهرم-سغرب-هجرت-شبریز-چخزر-شتوکا-حتوکا-وگستر-غگلستا-حکشتی-حآسا-بکهنوج-زفکا-رافزا-فارس-پالایش.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #548-تاریخ 00/04/24

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانک-شاخص خودرو-شاخص نفتی-شاخص دارو-شاخص غذایی- خودرو-شستا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #547-تاریخ 00/04/21

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-رافزا-بورس-شبریز-ومدیر-حتوکا-فملی-رمپنا-همراه-خزر-ثغرب-خصدرا-خگستر-اعتماد-سبزوا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #546-تاریخ 00/04/20

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-آریا-ثفارس-شستا-فایرا-ذوب-بورس-دفارا-حتوکا-غبهار-وکبهمن-پخش-فوکا-گشان-لکما-خرینگ-حفاری-سبجنو-دماوند.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #545-تاریخ 00/04/19

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-فگستر-شپنا-دروز-سخزر-پارسان-خساپا-کلر-کاوه-کفرا-وگستر-زکوثر-فوکا-پالایش-پرداخت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #544-تاریخ 00/04/16

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص فلزات اساسی-شاخص دارو-نسبت شاخص به دلار-وبصادر-شستا-خودرو.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #543-تاریخ 00/04/14

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-وآوا-ختوقا-غبهار-غنوش-چکاپا-غگیلا-فرآور-کسرا-ختور-شستا-ثامید-وپارس.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #542-تاریخ 00/04/13

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شتران-هجرت-غگل-برکت-ومدیر-کسرام-ومعلم-کنور-فمراد-جوین-وتوکا-غشهداب-تکمبا-مرقام-بمیلا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #541-تاریخ 00/04/12

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-بجهرم-برکت-کدما-بورس-خاهن-خاور-غگیلا-وغدیر-خلنت-دلقما-ذوب-غگل-شلعاب-فملی-هرمز.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #540-تاریخ 00/04/09

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص سیمان-شاخص شیمیایی-نسبت شاخص به دلار.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #539-تاریخ 00/04/07

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-غگل-خبهمن-قهگمت-چخزر-زشریف-سامان-کترام-فخوز-وبملت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #538-تاریخ 00/04/06

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ونیکی-کنور-شپنا-فروی-برکت-تاپکیش-غکورش-ودی-فملی-خودرو-شستا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #537-تاریخ 00/04/05

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ونیکی-کنور-شپنا-فروی-برکت-تاپکیش-غکورش-ودی-فملی-خودرو-شستا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #536-تاریخ 00/04/02

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص دارو -شاخص فلزات اساسی-برکت-شستا-خصدرا-دارایکم-وبملت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #535-تاریخ 00/03/31

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-خگستر-غگل-خفنر-شپنا-پترول-تپکو-ونوین-خکاوه-برکت-خرینگ-وپویا-دارایکم-فوکا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #534-تاریخ 00/03/30

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-بورس-برکت-غشهداب-فولاد-وغدیر-فرآور-دماوند-گشان-فملی-حفاری-تکمبا-خودرو.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #533-تاریخ 00/03/29

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ذوب-نوری-ثامید-کرمان-خزامیا-خودرو-وغدیر-کویر-لوتوس-رافزا-شستا.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #532-تاریخ 00/03/26

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-نسبت دلار به شاخص کل-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص سیمان اساسی-شاخص دارویی.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #531-تاریخ 00/03/24

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-حتوکا-رمپنا-غنوش-فرآور-غگلپا-وغدیر-ومهان-غصینو-رتاپ-وبصادر-پالایش.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #530-تاریخ 00/03/23

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-چکاپا-فروی-آریا-کلر-فارس-بکام-سمگا-مرقام-شپنا-مداران.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #529-تاریخ 00/03/22

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-پالایش-کرمان-های وب-غشهداب-قثابت-خپارس-کدما-گشان-خودرو.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #528-تاریخ 00/03/19

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص دارو-شاخص سیمان.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #527-تاریخ 00/03/17

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-ولانا-ولساپا-وثخوز-شبریز-فملی-پالایش یکم-غویتا-خودرو-وبملت.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #526-تاریخ 00/03/12

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص فلزات اساسی-شاخص دارو.
معاملگر: بنیامین فغانی

وبینارجلسه #525-تاریخ 00/03/05

بررسی:
شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-شاخص بانکی-شاخص خودرو-شاخص فرآورده های نفتی-شاخص سیمان-شاخص دارو.
معاملگر: بنیامین فغانی