وبینارهای هفتگی

هر هفته 5 شاخص برتر رو چهارشنبه ها رأس ساعت 22 به صورت زنده  برگزار خواهیم کرد ،  شما عزیزان هم میتونید در این وبینارها شرکت نماید.

به زودی...

بررسی 5 شاخص برتر هفته
به زودی…
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 437-تاریخ 99/09/19

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص پالایشی-شاخص شیمیایی-شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 434-تاریخ 99/09/12

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص پالایشی-شاخص فلزات-شاخص رایانه
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 418-تاریخ 99/08/14

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص پالایشی-شاخص فلزات-شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 414-تاریخ 99/08/07

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص پالایشی-شاخص سرمایه گذاری -شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 411-تاریخ 99/07/30

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص فلزات-شاخص پالایشی-شاخص ساختمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 397-تاریخ 99/07/02

شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص پالایشی-شاخص قندشکر
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 393-تاریخ 99/06/26

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص دستگاه های برقی-شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 389-تاریخ 99/06/19

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات-شاخص شیمیایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 385-تاریخ 99/05/29

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص پالایشی-شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 383-تاریخ 99/06/05

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص پالایشی-شاخص شیمیای
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 379-تاریخ 99/05/29

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات-شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 375-تاریخ 99/05/22

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفت-شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 372-تاریخ 99/05/15

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص انبوه ساز-شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 368-تاریخ 99/05/08

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص غذایی- شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 364-تاریخ 99/05/01

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات- شاخص قند
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 360-تاریخ 99/04/25

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفت- شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 356-تاریخ 99/04/18

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفت- شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 352-تاریخ 99/04/11

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص مسکن- شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 351-تاریخ 99/04/04

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص سیمان- شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 348-تاریخ 99/03/28

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات- شاخص رایانه
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 344-تاریخ 99/03/21

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص زراعت- شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 341-تاریخ 99/03/14

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص انبوه سازی- شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 337-تاریخ 99/03/07

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص قند- شاخص انبوه سازی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 335-تاریخ 99/02/31

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفت- شاخص زراعت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 324-تاریخ 99/02/10

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص زراعت- شاخص قندشکر
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 320-تاریخ 99/02/03

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص زراعت- شاخص بیمه
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 316-تاریخ 99/01/27

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص کانی فلزی- شاخص نفتی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 313-تاریخ 99/01/20

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص غذایی- شاخص نفتی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 309-تاریخ 99/01/11

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص رایانه- شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 307-تاریخ 99/06/01

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص فلزات- شاخص سیمان
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 305-تاریخ 98/12/28

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفت- شاخص قند
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 301-تاریخ 98/12/21

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص نفتی- شاخص شیمایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 298-تاریخ 98/12/14

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارویی-شاخص شیمیایی- شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 294-تاریخ 98/12/07

شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص شیمیایی-شاخص قند- شاخص دارو
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 290-تاریخ 98/11/30

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص شیمیایی-شاخص قند- شاخص دارو
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 286-تاریخ 98/11/23

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص شیمیایی-شاخص دارو -شاخص غذایی
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 283-تاریخ 98/11/16

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص شیمیایی-شاخص نفت- شاخص فلزات
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 279 -تاریخ 98/11/08

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص دارو-شاخص کاغذ- شاخص قند شکر
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 275--تاریخ 98/11/02

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص سیمان-شاخص غذایی- شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 267 -تاریخ 98/10/25

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص سیمان-شاخص غذایی- شاخص نفت
معاملگر : بنیامین فغانی

وبینار 272--تاریخ 98/10/18

بررسی 5 شاخص برتر هفته
شاخص بانک- شاخص خودرو-شاخص ساختمان-شاخص سیمان- شاخص زراعت
معاملگر : بنیامین فغانی